Contents

1 蠍一豺
2
3 ク谿豺


1 蠍一豺 #


蠍一豺 z = (螳 - 蠏) / 譴ク谿

ABC
322835
343831

譴ク谿
255
305.5

願鍵譴豺蠍一豺蠍一豺
A1.40.732.13
B0.61.452.05
C20.182.18


  1. C: 2.18
  2. A: 2.13
  3. B: 2.05

2 #

http://kin.naver.com/open100/detail.nhn?d1id=11&dirId=1113&docId=975758&qb=7ZGc7KSA7ZmU&enc=utf8§ion=kin.ency&rank=2&search_sort=0&spq=0
--> 蠍一 誤 る .


3 ク谿豺 #

蠍一豺 螳 朱襦 蠍一豺 z襯 蠏 50, 譴ク谿 10 覲朱 覲 譴

ク谿豺 t = 10z +50, N(50, 102)

ク谿豺20危21~3031~4041~6061~7071~8081伎
0.15%2.5%16%68%16%2.5%0.15%

'ク谿豺螳 41~60 蟲螳68% 一危郁 '手 伎覃 .